6. 4. Kultura i społeczeństwo w dwudziestoleciu międzywojennym

1. Zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym

a. w niektórych krajach nastąpiła demokratyzacja życia politycznego

b. wzrosła społeczna i gospodarcza rola kobiet oraz ich aktywność publiczna

 już przed wojną działały sufrażystki

o równouprawnienie kobiet walczyły emancypantki

c. po wojnie rozwinęła się oświata i rozpowszechnił powszechny obowiązek nauki

d. nastąpił kryzys tradycyjnego modelu rodziny

2. Wzrost znaczenia mass mediów

a. nastąpił wzrost czytelnictwa prasy

– dzięki rozpowszenieniu się oświaty wzrostał liczba czytelników

– postęp w technice drukarskiej spowodował obniżenie cen gazet i czasopism

c. ogromną popularność zdobyły nowe media:

radio

kino

d. w okresie międzywojennym rozpoczęto prace nad przekazem telewizyjnym

e. społeczna rola mediów

– media pełniły funkcje informacyjne i edukacyjne

– dzięki zamieszczanym w nich reklamom odgrywały coraz większą rolę komercyjną

– wykorzystywane były przez polityków i rządy do celów propagandowych i indoktrynacyjnych

3. Postęp w transporcie i komunikacji

a. rozpowszechniły się nowe środki transportu:

samochody

samoloty

b. ciągłemu udoskonalaniu podlegał transport kolejowy – m.in. elektryfikacja niektórych linii kolejowych

4. Sztuka i architektura dwudziestolecia międzywojennego

a. główne trendy 

funkcjonalizm

dadaizm

surrealizm

futuryzm

b. odmienną drogą rozwijała się sztuka w państwach totalitarnych

– w budownictwie dużą rolę odgrywał monumentalizm

– w ZSRS dominował socrealizm