7. 10 Polska w przededniu II wojny światowej

1. Konflikt polsko-czechosłowacki o Zaolzie (część Śląska Cieszyńskiego, zamieszkała przez Polaków)

a. Zaolzie wbrew wcześniejszym ustaleniom zostało włączone do Czechosłowacji w 1919 r.

b. wcielenie Zaolzia do Polski – X 1938 r.

– Polska skorzystała z okazji, jaką stworzyła III Rzesza, żądając na konferencji w Monachium oddania im przez Czechosłowację Sudetów

– minister Józef Beck wystosował do Czechosłowacji ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia

2 X 1938 r. na Zaolzie wkroczyły wojska polskie

2. Zaostrzenie stosunków polsko-niemieckich

a. niemieckie żądania wobec Polski zostały przedłożone przez Joachima von Ribbentropa 24 X 1938 r.

III Rzesza domagała się od Polski:

– zgody na wcielenie do Niemiec Wolnego Miasta Gdańska

– zgody na przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej z Niemiec do Prus Wschodnich

– ponadto Ribbentrop zaproponował przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego

b. w zamian Niemcy zaproponowali Polsce:

– utrzymanie przez Polskę wolnego portu i kolei w Gdańsku

– przedłużenie paktu o nieagresji na 25 lat

– pomoc w uzyskaniu wspólnej granicy z Węgrami

c. władze polskie kategorycznie sprzeciwiły się żądaniom niemieckim

3. Sojusz z Francją i Wielką Brytanią

a. 31 III 1939 r. premier Anglii, Neville Chamberlain udzielił Polsce gwarancji pomocy na wypadek agresji ze strony Niemiec.

b. w kwietniu Wielka Brytania i Polska udzieliły sobie wzajemnych gwarancji

c. do sojuszu polsko-angielskiego przyłączyła się Francja

4. Zacieśnienie polsko-francusko-angielskiej współpracy Adolf Hitler wykorzystał jako pretekst do wypowiedzenia polsko-niemieckiego paktu o nieagresji – 28 IV 1939 r.

5. Nawiązanie współpracy przez ZSRS i III Rzeszę

a. 23 VIII 1939 r. został zawarty niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow

b. do traktatu dołączono tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRS dokonały podziału Europy Środkowej na strefy wpływów

c. na jego mocy również ziemie polskie zostały podzielone między oba państwa