2. 6. Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego

1. Skutki powstania listopadowego w Królestwie Polskim

a. międzynarodowe znaczenie powstania listopadowego – uniemożliwienie interwencji Rosji w Belgii

b. prześladowania uczestników powstania ]

– więzienia

katorga – zsyłki na Syberię

konfiskaty majątków

c. wprowadzenie na 25 lat stanu wojennego

d. likwidacja autonomii Królestwa Polskiego

– zniesienie konstytucji Królestwa – została zastąpiona tzw. statutem organicznym

– likwidacja odrębnej armii – żołnierze zostali przymusowo wcieleni do armii carskiej

– likwidacja sejmu

– likwidacja polskich uniwersytetów w Warszawie i Wilnie

e. namiestnikiem Królestwa Polskiego został feldmarszałek Iwan Paskiewicz – jego rządy nazwano „nocą paskiewiczowską”

f. budowa cytadeli w Warszawie

2. Sytuacja w zaborze pruskim

a. ograniczenie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego

b. nasilenie germanizacji – narzucanie ludności polskiej języka niemieckiego i kultury niemieckiej

c. uwłaszczenie chłopów – nadanie chłopom ziemi za cenę połowy jej wartości

– unowocześnienie gospodarki rolnej

– rozwój przemysłu rolno-spożywczego (młyny, cukrownie, gorzelnie, browary)

d. praca organiczna w zaborze pruskim

– działalność legalna, mająca na celu gospodarczy i cywilizacyjny rozwój narodu polskiego

– utworzenie Towarzystwa Naukowej Pomocy Karol Marcinkowski (1841 r.)

– działalność Dezyderego Chłapowskiego

– budowa Bazaru – ośrodek polskiego życia gospodarczego

e. powstanie fabryki Hipolita Cegielskiego, produkującej maszyny rolnicze

3. Działalność spiskowa w kraju

a. działalność emisariuszy – tajnych wysłanników politycznych

b. działalność spiskowa w zaborze rosyjskim

– Szymon Konarski

– ksiądz Piotr Ściegienny

Edward Dembowski

c. działalność spiskowa w zaborze pruskim

– powstanie Centralizacji PoznańskiejKarol Libelt

– powstanie Związku Plebejuszy

– przygotowania do wybuchu powstania we wszystkich trzech zaborach

4. Powstanie krakowskie

a. wybuch powstania w Krakowie – 21/22 lutego 1846 r.

b. utworzenie Rządu Narodowego

– Rząd Narodowy wydał Manifest do narodu polskiego – wezwanie do walki oraz obietnica nadania chłopom ziemi i zniesienia pańszczyzny

– dyktatorem powstania został Jan Tyssowski, a Edward Dembowski został jego sekretarzem

c. śmierć Edwarda Dembowskiego – poległ idąc na czele procesji

d. upadek powstania – powstanie spotkało się z bardzo słabym poparciem społecznym

e. likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej – wcielenie do Austrii

f. rabacja galicyjska – antyszlachecki bunt chłopów w Galicji – luty 1846 r.

– chłopi byli podburzeni przez władze austriackie i wykorzystani do tłumienia powstania krakowskieog

– ofiarą rzezi galicyjskiej padło ponad 1000 osób

– jednym z przywódców rabacji galicyjskiej był Jakub Szela

Rozwiąż quiz