4. 5. Autonomia Galicji

1. W 1867 r. po klęsce Austrii w wojnie z Prusami Franciszek Józef  przeprowadził gruntowną reformę monarchii habsburskiej

a. została utworzona dualistyczna monarchia Austro-Węgierska

b. została przeprowadzona reforma ustroju politycznego

– centralnym organem władzy ustawodawczej została Rada Państwa

– w poszczególnych prowincjach powołano sejmy krajowe

2. Nadanie autonomii Galicji (ziemiom polskim zaboru austriackiego)

a. nadanie Statutu Krajowego dla Galicji, który określał jej ustój – 1867 r.

b. administracja autonomiczna

  siedzibą władz administracji galicyjskiej Lwów

– lokalną władzą ustawodawczą był Sejm Krajowy

– autonomiczną władzą wykonawczą był  Wydział Krajowy – zarządzał finansami, kulturą gospodarką, budownictwem i opieką społeczną

– na czele administracji stał powoływany przez cesarza namiestnik

3. Polacy wobec zaborcy austriackiego

a. w sferach rządowych Galicji dominowały postawy ugodowe  – hasło trójlojalizmu

b. zwolennikami postawy ugodowej byli tzw. konserwatyści galicyjscy

4. Sytuacja gospodarcza Galicji

a. Galicja była najsłabiej rozwiniętym regionem polskim – tzw. „nędza galicyjska”

b. w rolnictwie dominowały wielkie majątki ziemskie

c. indywidualne gospodarstwa chłopskie były bardzo małe, przeludnione i zacofane

d. w Galicji prawie nie rozwijał się przemysł – wyjątek stanowi wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej po wynalezieniu przez Ignacego Łukasiewicza metody destylacji ropy naftowej i lampy naftowej

5. Znaczenie autonomii galicyjskiej dla rozwoju kultury polskiej

– uniwersytetów w Krakowie i Lwowie

Akademii Sztuk Pięknych

Politechniki Lwowskiej

Akademii Umiejętności w Krakowie

6. Coraz poważniejszym problemem Galicji był narastający konflikt między Polakami a Ukraińcami

 Rozwiąż quiz