4. 6. Rozwój gospodarczy ziem polskich w drugiej połowie XIX w.1. Przemiany gospodarcze ziem zaboru rosyjskiego

a. rozwojowi gospodarki Królestwa Polskiego sprzyjało zniesienie granicy celnej z Rosją w 1851 r.

b. okręgi przemysłowe w Królestwie Polskim

- okręg warszawki - przemysł metalowy i maszynowy

- okręg łódzki - przemysł włókienniczy

- okręg częstochowsko-sosnowiecki - górnictwo oraz przemysł hutniczy

c. uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim (1864 r.)

- chłopi otrzymali ziemię za darmo

- szlachta i kler za utracone ziemie otrzymali odszkodowanie

- spór między dworem a wsią o serwituty, czyli przysługujące chłopom przed uwłaszczeniem prawa do korzystania z pańskich pastwisk i lasów

 

2. Rozwój gospodarczy ziem polskich pod panowaniem pruskim

a. intensywny rozwój nowoczesnego rolnictwa

b. rozwój przemysłu maszynowego - zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

c. rozwój przemysły przetwórczego - cukrownie

d. w zaborze pruskim powstawały polskie instytucje gospodarcze

- spółdzielnie

- kółka rolnicze

- banki spółdzielcze

- Centralne Towarzystwo Gospodarcze

- Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

e. rozwój przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku

 

3. Gospodarka Galicji

a. Galicja była najbardziej zacofanym obszarem dawnej Rzeczypospolitej

b. rolnictwo

- uwłaszczenie chłopów przeprowadzono w 1848 r.

- galicyjskie rolnictwo było zacofane, a gospodarstwa chłopskie nadmiernie rozdrobnione

- likwidacja serwitutów wpłynęła na pogorszenie sytuacji chłopów

c. powstanie spółdzielni oszczędnośiowo-pożyczkowych - działalność Franciszka Stewczyka

d. wynalezienie przez Ignacego Łukasiewicza metody destylacji ropy naftowej i lampy nafotwej przyczyniło się do wydobycia ropy naftowej

 

4. Nowe podziały społeczne

a. ziemiaństwo

b. burżuazja

c. chłopi - gospodarowali na będących ich własnością indywidualnych gospodarstwach rolnych

d. robotnicy (proletariat

e. inteligencja