4. 8. Polskie organizacje niepodległościowe na początku XX wieku

 

1. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia zaborcy Polski znaleźli się w dwóch wrogich obozach

– Rosja w trójporozumieniu

– Niemcy i Austro-Węgry w trójprzymierzu

 

2. Orientacja proaustriacka – zwolennicy walki po stronie Austrii przeciwko Rosji

a. przywódcą orientacji proaustriackiej był Józef Piłsudski , a najważniejszą siłą polityczną Polska Partia Socjalistyczna

b. zwolennicy orientacji proaustriackiej uważali, że:

– wojnę wygrają państwa trójprzymierza i należy walczyć po stornie zwycięzcy

– klęska Rosji pozwoli na przyłączenie ziem zaboru rosyjskiego do Galicji

– w Galicji panują najlepsze warunki do odbudowa polskiego życia narodowego – autonomia galicyjska

c. tworzenie organizacji paramilitarnych

„Strzelec” w Krakowie

„Związek Strzelecki” we Lwowie

Związek Walki Czynnej (ZWC) –

 

3. Orientacja prorosyjska – zwolennicy walki po stronie Rosji

a. przywódcą orientacji prorosyjskiej Roman Dmowski , a najważniejszą siłą polityczną narodowa demokracja

b. zwolennicy orientacji prorosyjskiej uważali, że:

– wojnę wygrają państwa trójporozumienia, do którego należała Rosja

– Roman Dmowski uważał, że największym zagrożeniem dla Polaków są Niemcy

– zwycięstwo Rosji pozwalało na zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod berłem carów Rosji

c. tworzenie w Galicji organizacji paramilitarnych

– Polowych Drużyn Sokolich

– Drużyn Bartoszowych

4. Orientacja rewolucyjna

a. najważniejsza organizacją Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL)

b. poglądy zwolenników orientacji rewolucyjnej

– odrzucali walkę o niepodległość

– dążyli do ogólnoeuropejskiej rewolucji proletariackiej